Δ
TOP
Taiwan Power Company

Electricity Management Information

Index > Information Disclosure > Management > Electricity Management Information

Major Operating Performance Indicators in the Past 10 Years

03/30/21

Major Operating Performance Indicators in the Past 10 Years
Year  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Line Loss Rate                    
Line Loss Rate
4.76 4.42 4.25 4.09 3.72 3.85 3.82 3.94 3.86 3.97
Power Supply Reliability                    
System Average Interruption Duration Index
min/household‧year
18.224 19.050 18.086 17.496 16.268 16.274 16.898 16.187 16.488 15.931
System Average Interruption Frequency Index 
times/household‧year
0.204 0.298 0.264 0.264 0.220 0.208 0.212 0.227 0.209 0.230
Employee Productivity                    
Sales per employee
MWh/person
8,792 8,755 8,852 9,086 8,879 9,110 9,245 9,270 9,147 9,257
Households served per employee
household/person
557 567 586 600 589 589 599 601 594 598
Nuclear Power Plant Operating Efficiency                    
Energy Generation
GWh
40,522 38,887 40,079 40,801 35,143 30,461 21,560 26,656 31,147 30,342
Number of Automatic Emergency Shutdowns 
times/unit
0 0.33 0.67 0 0.33 0.17 0.50 0.17 0 0.25
Thermal Power Plant Operating Efficiency                    
LHV gross
42.51 42.98 43.27 43.35 43.58 43.70 43.96 44.81 45.64 46.00
Number of electromechanical accidents
times/unit
0.47 0.49 0.37 0.29 0.36 0.53 0.18 0.15 0.12 0.11
Environmental Improvement                    
Particulate matter (PM)
Kg/GWh
26 28 27 27 30 28 25 21 14 7
SOx
Kg/GWh
345 328 301 305 315 298 278 181 125 102
NOx
Kg/GWh
352 338 332 312 309 301 280 221 158 137

Line Loss Rate

Power Supply Reliability

 

Employee Productivity

 

Nuclear Power Plant Operating Efficiency

Thermal Power Plant Operating Efficiency

 

Environmental Improvement